Tjänster

 
Tillgänglighet, service och kvalitet är några av mina ledord.

Du som kund ska känna att du har ett bollplank att du kan vända dig till mig i olika frågor rörande t.ex redovisning och skatt.


Revision


Revision är min huvudsakliga tjänst.

I ett revisionsuppdrag ingår ofta att fungera som ett bollplank för företaget eller föreningen och att bistå med hjälp att förbättra sin redovisning och sina rutiner. Att redovisning och rutiner fungerar bättre minskar risken för att såväl oavsiktliga som avsiktliga fel uppstår. I revisionen ingår även granskning av bokslut och årsredovisning för att säkerställa att årsredovisningen ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av den finansiella ställningen på bokslutsdagen. Revisionen gör jag i samarbete med kunden. Utan en god relation till företaget som ska granskas är det mycket svårt att få tag i all den information som behövs för att kunna göra en bra revision.


Ideell förening & Trossamfund


I min kundkrets har jag flera olika Ideella föreningar och trossamfund. Detta innebär att jag har en bred erfarenhet av revision inom dessa organisationsformer. Jag utför även granskning av ekonomisk rapportering av projekt finansierat av Forum Syd, Folke Bernadotteakademin m. fl.


Stiftelse-
frågor


Omfattande erfarenhet och kunskap inom stiftelseområdet. Jag kan hjälpa till med stiftelsebildning, ändring av stadgar och andra juridiska frågor avseende stiftelser. Dessutom kan jag bistå med konsultation i redovisningsfrågor.


Redovisning &
bokslut


Jag har ett nära samarbete med flera olika redovisningsbyråer och kan förmedla kontakt med dessa för tillhandahållande av deras tjänster


Handläggning av
Bolagsverksärenden


Som exempel kan nämnas registrering av ny styrelseledamot, revisor, upprättande av bolagsstämmoprotokoll m.m. Jag kan även hjälpa till med fusioner av bolag.


Momsombud
- Utländska företagare


Föreligger skattskyldighet för moms för en utländsk företagare enligt mervärdeskattelagens 15§ måste denne ha ett av skatteverket godkänt momsombud i Sverige. Momsombudet ska sköta momsredovisning och i övrigt företräda företagaren i frågor som gäller moms. Jag har under ett flertal år varit momsombud för olika utländska företagare.